Ostalo

Събиране на ОЕЕО

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) поради своя състав и съдържание на опасни компоненти, са специален вид отпадъци, които трябва да бъдат отделени от другите отпадъци и да бъдат правилно обработени и преработени. За тази цел Ви информираме, че Вашето електрическо и електронно оборудване може да се достави безплатно до центъра за събиране на отпадъци ТРАНСИНС, който от наше име осигурява подходящо боравене с ОЕЕО. Най-близкото и най-подходящото местоположение за предаване на ОЕЕО и друга информация, можете да намерите на линка www.transins.com.
Обратна връзка
Изпрати въпрос
Представяне на работата на инструмента